תקנות האתר

ראשי >תקנון האתר
מבוא והגדרות
1. ברוכים הבאים לאתר party2u.co.il (להלן: ""party2u ו/או "האתר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצגים ו/או מסופקים בו כפופים לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"), ומהווים הצהרה מצידך, כי קראת את תנאי השימוש, והינך מודע ומסכים להם. לפיכך, הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
2. ידוע לך, כי רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש הותר לך להשתמש באתר, כך שאם אינך מסכים לתנאי השימוש- אל תעשה כל שימוש באתר.
3. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ו/או המוצגים בו ו/או המסופקים על ידו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
4. תנאי השימוש מהווים חוזה בין מפעילת האתר, חברת "פרטי2יו-party2u פורטל החתונות והאירועים של ישראל" (להלן: "החברה") לבין כל אדם או ישות משפטית אחרת העושה שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ו/או המוצגים בו ו/או המסופקים על ידו.
5. הנך מתחייב בזה ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתרת התנאים וההנחיות הפזורים באתר אינטרנט זה ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה שתבחר להשתמש בעמודים ו/או בשירותים שאותם התנאים וההנחיות חלים עליהם.
6. אין להשתמש בתכנים ו/או בשירותים המסופקים על ידי האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של "party2u" לכך ובכפוף לתנאי השימוש.
7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
8. "תוכן" ו/או "תכנים" פירושם מידע, מאמרים, כתבות, נתונים, המלצות, מבצעים, טיפים, פרסומים, תגובות, קבצי קול ו/או תמונות ו/או וידיאו, מנוע חיפוש להשוואת מחירים, קישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן: "צדדים שלישיים"), וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמש באתר בכל אמצעי שהוא, לרבות מידע ופרטים ביחס לנותני שירות ו/או בעלי מקצוע ו/או בתי עסק המפורסמים ומפרסמים באתר (להלן: "המפרסמים").
9. החברה אינה מתחייבת להציג ו/או לשלב את כל הנתונים של כל הצדדים השלישיים הפועלים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא.
10. "שירותים" הינם הזכות שלך לעשות שימוש בתכנים ובשירותים הניתנים באתר ו/או על ידי החברות המפרסמות בו.

שימוש ופרסום באתר
11. השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכך שהאתר רשאי לעשות בתכניו, אף אם הגיעו ממך, כל שימוש שהוא, בעצמו ו/או ע"י מי מטעמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא הצורך בהרשאתך, וללא כל מתן תשלום ו/או תמורה לך או לאחר, אף אם יפיק האתר עצמו מכך רווח או הכנסה.
12. השימוש באתר מהווה את הסכמתך לאתר, כי הינו רשאי לעשות שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת האי-מייל שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב למערכת האתר.
13. החברה מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, החברה תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
14. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.
15. המפרסמים באתר מתחייבים לעמוד בכל עת מאחורי אמיתות ונכונות תוכן פרסומם באתר ולא לבצע כל מצג שווא הקשור לפרסומם דנן, וכן לעדכן את תוכן הפרסום במקביל ובהתאמה לשינויים, באם יחולו עליו.

שינוי בתנאי השימוש
16. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש (להלן: "השינוי"), מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הצורך למסור על כך הודעה מראש, ובכלל. השינוי ייכנס לתוקפו החל מרגע פרסומו באתר.

הגבלת אחריות
17. השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו ניתן כמות שהוא (As-Is) והינו באחריותך המלאה, ללא כל אחריות מצד האתר וללא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי מצידך בעניין.
18. התכנים המופיעים באתר אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים. תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לפיכך, יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית, לפעולתך ולתוצאותיה.
19. האתר ו/או בעליו ו/או יוצריו ו/או מפעיליו, וכיוצ"ב, לא יישאו באחריות כלשהי למהימנות ודייקנות התכנים בו, וכן לכל נזק, הפסד או אובדן, ישיר או עקיף, שיגרם לך או לצד ג' כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או השירותים הניתנים ומפורסמים באתר, לרבות נזק, הפסד או אובדן, כאמור, שנגרמו על ידי משתמש ו/או מפרסם אחר המפרסם באתר, ולא ייטלו צד ו/או חלק בכל סכסוך שהוא, באם וכאשר יתגלה, בין צדדים המשתמשים ו/או מפרסמים באתר.
20. יודגש, כי על אף שמטרתו של סעיף 14 דלעיל לוודא את נכונות התכנים המפורסמים באתר על ידי המפרסמים, אין, ולא יהיה בו, בכדי להוות עילה לתביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו. המפרסמים באתר אינם עובדי או שלוחי party2u, והאתר משמש כמתווך גרידא בין המפרסמים למשתמשי האתר. על כן, המפרסמים הם הנושאים באחריות המלאה לפרסומם, לרבות מחיר השירות המוצע.
21. יובהר, כי מחיר השירות אשר יקבע בפועל בין המפרסמים למשתמשי האתר, יהיה ללא כל מעורבות מצד האתר ו/או מי מטעמו.
22. לצוות האתר אין את האפשרות לפקח על התכנים ו/או השירותים המועלים בו על ידי משתמשיו, ויהיו הם באחריותו המלאה של מספקם, וללא כל האחריות מטעם האתר.
23. לא יהיה באי חזרה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מפרסם באתר בכדי להוות עילה לתביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו, וזאת אף אם מילאת טופס בקשה ליצירת קשר עם האתר ו/או המפרסמים בו.
24. ידוע לך, כי קיימת האפשרות לפריצות שלא כדין לאתר ו/או להפרעות בשל תקלות ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה, תוכנה, קווי תקשורת וכיוצ"ב ו/או מכל סיבה שהיא, לרבות וירוסים ו/או תוכנות זדוניות למיניהם, ואין האתר יהיה אחראי לכל נזק, אובדן או הפסד שיגרמו כתוצאה מהם.

הגבלת הגישה, השימוש והפרסום באתר
25. Party2uשומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
26. Party2u רשאית לסרב לפרסם תכנים ו/או מידע אשר מפרים לדעתה את תנאי השימוש ו/או פוגעים בכל אדם או גורם שהוא, וכן רשאית היא למחוק אותם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שיפוי
27. הנך מתחייב לשפות את Party2u, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות
28. Party2u תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים והשירותים המסופקים על ידה ו/או על ידי המפרסמים באתר, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובשירותים - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם באופן זמני, מטעמיו.
party2u תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

קניין רוחני
29. לחברה קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/א תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי החברה בעצמה או שהזכויות בהם הועברו לידי החברה מצד שלישי.
30. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

בוררות וסמכות שיפוט
31. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
32. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
33. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
34. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
35. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
36. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
37. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.